Zoals jullie wellichtbekend is, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch recentelijk het besluit genomen om bewindvoering binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch-voor nieuwe gevallen -enkel en alleen nog maar aan te bieden door de gemeente zelf.

Deze beslissing raakt direct de concurrentiepositie van de bestaande bewindvoerderskantoren in de regio. Hoewel het de gemeente in beginsel is toegestaan om zelf ook economische activiteiten te verrichten, moet daarbij wel concurrentievervalsing worden voorkomen. Vandaar dat in de Wet Markt &Overheid (Wet M&O) is bepaald dat overheden die activiteiten ‘op de markt’ verrichten zich op grond van de Wet M&O aan een aantal verplichtingen dienen te houden.
Een uitzondering op deze verplichtingen bestaat als een economische activiteit in het algemeen belang wordt verricht. De gemeenteraad dient in dat geval een besluit te nemen, waarbij hij vaststelt dat de betreffende activiteiten in het algemeen belangzijn. Welnu, dit is de reden dat de gemeente ’s-Hertogenbosch deze stap heeft gezet.

Vanuit het LOBCM hebben wij, net als vele lokale belanghebbenden, tegen het algemeen belangbesluit al in een vroeg stadium geprotesteerd door middel van het indienen van zienswijzen. Omdat de gemeente de ingezette lijn per se wil doorvoeren, heeft – weinig verrassend-dit niet geleid tot een wijziging of schrapping van het beleid.
Nu de impact van dit besluit enorm is voor bewindvoerders die met name opereren binnen het werkgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch, zullen wij vanuit het LOBCM zelfberoep aantekenen tegen deze beslissing. Dat is ook mogelijk voor een ieder die toentertijd reeds zienswijzen heeft ingediend en/of kan aantonen dat het indienen van zienswijzen niet mogelijk was. Val je niet onder een van deze categorieën, kan je in beginsel geen beroep indienen.

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat er onder jullie ook behoefte is aan een juridische onderbouwing welke als input kan dienen voor een op te stellen beroepschrift bij de rechtbank Oost-Brabant, kunnen jullie een voorbeeld beroepschrift van het LOBCM opvragen bij de NBBI of NBPB. Nadrukkelijk willen wij opmerken dat dit beroepschrift betrekking heeft op het LOBCM en niet is toegesneden op ieders specifieke situatie. Niettemin kunnen de argumenten door jullie worden gebruikt. Vul deze dan ook gerust aan met eigen opmerkingen.

Mochten er nog vragenzijn, neem gerust contact met ons op. Het LOBCM is er per slot van rekening voor jullie.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het LOBCM (NBBI en NBPB)