Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2018 het beleid inzake bewindvoering gewijzigd. In het kort komt het erop neer dat de gemeente geen bijzondere bijstand meer verstrekt aan cliënten met een laag inkomen als zij onder bewind staan van een bewindvoerder die niet werkzaam is bij de GKB Groningen. De gemeente ‘dwingt’ deze cliënten op deze manier dan ook van bewindvoerder te wijzigen. Dit beleid heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de bewindvoerders in de regio, maar natuurlijk ook voor de kwetsbare cliënten die over moeten stappen naar een bewindvoerder van de GKB omdat zij hun eigen bijdrage niet zelf kunnen bekostigen.

Het LOBCM heeft de gemeente Groningen de afgelopen maanden diverse brieven gestuurd met betrekking tot het gewijzigde beleid. In de brieven aan de gemeente Groningen uit het LOBCM haar ongenoegen over deze beleidswijziging. Daarnaast nodigt het LOBCM de gemeente uit voor een gesprek waarin samen kan worden gesproken over de gehele hulpverlening op het terrein van schuldenproblematiek, het optimaliseren van de dienstverlening van beschermingsbewindvoerders en een andere vorm van bekostiging, zodat de gemeenten niet meer voor de hoge kosten van beschermingsbewind opdraaien. Het LOBCM stelde echter als voorwaarde voor dit gesprek dat de gemeente bereid zou zijn naar oplossingen en begaanbare wegen te zoeken én tot het gesprek geen uitvoering zou geven aan het nieuwe beleid. Zonder hierop een reactie te geven is het LOBCM door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin de gemeente uitleg wilde geven over hoe de brancheverenigingen het nieuwe beleid aan haar leden moest presenteren. Een uitnodiging waar het LOBCM niet op in is gegaan. Het LOBCM acht zichzelf voldoende competent voor het op de juiste wijze adviseren van haar leden met betrekking tot dit desastreuse beleid van de gemeente.

Na herhaaldelijke verzoeken om een reactie op de brieven, heeft de gemeente een reactie gestuurd. In deze reactie legt de gemeente wat uit over het nieuwe beleid en geeft zij aan dat het politieke besluitvormingsproces is afgesloten.

De gemeente legt uit waarom de GKB beter als bewindvoerder benoemd kan worden als een professionele bewindvoerder:

“Wij zijn van mening dat we als gemeentelijke bewindvoerder de vereiste kwaliteit voor beschermingsbewind bieden, waarbij we bovendien binnen onze gemeente gebruik kunnen maken van een integraal aanbod van (schuldhulp)ondersteuning. Hierdoor kunnen we tijdig de noodzaak van beschermingsbewind (her)beoordelen en bij burgers die ondersteuning nodig hebben het best passende instrument inzetten. Immers, als beschermingsbewind niet meer per se noodzakelijk is kunnen wij overgaan op een voor de inwoner minder in zijn privéleven ingrijpend instrument als budgetbeheer of budget-coaching, wat de inwoner ook meer vrijheid van (financieel) handelen biedt. Anders dan externe (commerciële) bewindvoerders, die een financiële prikkel hebben om hun klanten zo lang mogelijk in beschermingsbewind te houden, hebben wij als gemeente alle belang bij een tijdige uitstroom van inwoners uit beschermingsbewind indien de noodzaak daarvoor niet meer aanwezig is.”

Ten slotte gaat de gemeente niet in op de uitnodiging voor een gesprek met het LOBCM:

“U heeft aangegeven dat u desalniettemin te allen tijde bereid bent met ons van gedachten te wisselen edoch wel op basis van de bereidheid onzerzijds om samen naar oplossingen en begaanbare wegen te zoeken. Dat vinden wij natuurlijk een goede zaak, maar uw voorwaarde dat dat met zich mee moet brengen dat wij tenminste voorlopig geen uitvoering geven aan ons beleid kunnen wij niet accepteren. Vooralsnog komen wij dan ook nog niet tot een nieuwe uitnodiging voor een gesprek.”

Het LOBCM is zeer teleurgesteld in deze niet-constructieve en -coöperatieve opstelling van de gemeente Groningen. Het LOBCM adviseert bewindvoerders bezwaar te schrijven op de afgegeven afwijzende beschikkingen van de gemeente Groningen. Daarnaast bekijkt het LOBCM welke juridische stappen zij zelf nog kan ondernemen.